Veldre historielag                                                                     Protokoll fra styremøte 01.02.10

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Asgeir Sønsteby, Nils Rønning,  Helge Tørud

Styremøtet ble holdt i lagets lokaler på Veldrom mandag 01.02.10 kl.19.00

Saknr.  Sak

07-       Godkjenning av innkalling.

2010  

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

08-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.01.2010.

2010  

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes.

03-       Forberedelse av årsmøtet.

2010   

            Åge Haugen, leder i valgkomiteen deltok på møtet. Valget ble gjennomgått med tanke

            på hvem som er på valg og ikke. Forøvrig virker valgkomiteens jobb overkommelig.

            Årsmøtet er fastsatt til mandag 1. mars og lokalet og foredragsholder er i orden.

09-       Gjennomgang av forslag til årsmelding.

2010   

            Odd leste gjennom sitt forslag til årsmelding. Styret hadde ingen kommentarer til

            årsmeldingas innhold. Odd renskriver denne til årsmøtet.

.       

10-       Gjennomgang av regnskap for 2009.

2010

            Nils la fram tall fra regnskapet. Dette er revidert og funnet i orden.

          

11-      Kirker i Ringsaker- skal vi være med på nytrykk av denne boka.

2010

Boka kom ut i 1995 og er utsolgt. Alle fem historielaga i Ringsaker deltok på dette 

prosjektet i sin tid.

Veldre historielag er ikke uvillige til å være med på en nytrykk av boka, men stiller

som betingelse at nye Veldre kirke kommer med i boka. Dessuten må vi vite hva dette

vil koste før vi sier ja.

12-       Busstur sammen med Furnes historielag-sommeren 2010.

2010

            Denne saken kommer vi tilbake til.

05-       Veldre Bygdebok.

2010

            Nils har laget et spørreskjema med utgangspunkt i skjemaer vi har fått i andre lag.

            Han prøver å skaffe adresselister for hele Veldre til bruk for utsendelse av dette

            skjemaet.

            Oppnevnelse av grendemannskomite og billedkomite utsettes.

            NB! Ny hjemmeside vil være klar i løpet av uke 6.

                                               Årsmøtet holdes på Veldrom mandag 1.03.10