Veldre historielag                      Protokoll fra styremøte 27. april 2011.

 

 

Til stede: Odd Hemma, Nils Rønning, Stein Sørum, Johs Nysveen, Sverre Krogstie, Hans Haakensveen.

 

Saknr.  Sak:

22-       Godkjenning av innkalling.

2011    Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

23-       Veldre bygdebok.

2011    Knut Finneid fra Brøttum historielag var innkalt for å fortelle om organisering og gjennomføring av deres bygdebokprosjekt. Han var leder av Brøttum historielag da de i sin tid begynte arbeidet med sin serie med bygdebøker.

            I begynnelsen hadde det vært mange prinsipielle avgjørelser som måtte tas. Nils Moens, Brøttumboka var utsolgt, og det ble vurdert å redigere denne med tillegg av den nyere historia. Det ble sett på som vanskelig å supplere denne boka med den nyere historien, og en besluttet å trykke den opp på nytt uten forandringer. Den nyere historia skulle da komme i nye selvstendige bind.

Da de kom i gang med arbeidet fant de ut at de skulle skrive bøker om bygdehistorie paralelt med gårds- og slektshistorie som er mye mer arbeidskrevende. Arbeidet ble oppdelt i arbeidsgrupper etter forskjellige temaer og hvilken del av bygda som ble behandlet. Det ble utsendt et spørreskjema til de forskjellige husstandene. De gjorde fort den erfaringen at de måtte ha personlig besøk for å få inn de fleste spørreskjemaene. Finneid hadde i arbeidet fungert som en samordnende organisator, og hadde valgt å ikke gå aktivt inn som forfatter.

Han la fram deres spørreskjema som var brukt, og det ble framlagt skjemaer som var utarbeidet av Veldre historielag. Det ble vurdert fordeler og ulemper med de forskjellige.

 

Enstemmig vedtak: 1: Knut Finneids framlegg tas til orientering.

                                2: Det utarbeides reviderte spørrelister til neste møte.

 

24-       Møteliste for sommeren.

2011    26. mai            Styremøte

            5 juni               Naturlos, Bruvoldsbakken

            12. juni            Besøk Norsk Utvandrermuseum

            20. juni            Styremøte

            7. juli               Styremøte med Ringsaker historielag, Blåklokkevikua

                                    Ljåslått Hjelmstadhamninga

                                   Busstur, Fuglseng

            20. august    Busstur sammen med Furnes historielag, Nord-Gudbrandsdalen

            2.Oktober     Naturlos, Brumunddal, Veldresiden

                                   Styremøte

            6. oktober       Regionalt styremøte med historielagene på Hedmarken

            Ca. 15. okt.     Medlemsmøte, Veldre Bygdebok

                                   Slåttgraut?

 

            Enstemmig vedtak: Møtelista danner grunnlaget for arbeidet sommeren 2011.

 

25-       Forlikskomisjonens møteprotokoller.

2011    Arne Haave som gikk bort tidligere i år, har skrevet av forlikskomisjonens møteprotokoller for Ringsaker og gitt kopien til historielagene i Ringsaker. De er avskrevet i 3 bøker og er i dag plassert på kontoret til Ringsaker historielag. Han har også laget register til dem, og de har vi fått tidligere. Det kom fram ønske om at disse protokollene skulle kopieres slik at vi kunne få et eksemplar på vårt kontor.

 

            Enstemmig vedtak: Protokollene skal kopieres.