Veldre historielag                            Protokoll til styremøte 26. mai 2011.

 

Sak nr. Sak:

26 -                 Godkjenning av innkalling.

2011-               Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

27 -                 Godkjenning av protokollen fra styremøte 21. mars 2011.

2011-               Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes.

 

28 -                 Godkjenning av protokollen fra styremøte 27.april 2011.

2011-               Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes.

 

29 -                 Guttorm P. Haugens 100 års markering.

2011                Evaluering – styret i historielaget var fornøyd med markeringen.

                        Økonomi – kommer tilbake til det når tallene er bokført

                        Eventuell e-mail adresse, samling eller lignende.

                        Enighet å få til dette under Veldre historielags egen adresse.

                        Det er ønske om at Solvieg G. Bakken skriver en artikkel om markeringen i  

                        Historielagets årbok. Solveig G. Bakken samtykker i dette.

 

30 -                 Naturlos, Bruvoldsbekken 5. juni

                        Eventuelle forberedelser. Thorleif Kvisselien setter inn annonse. Han skal være               los.

 

31 -                 Medlemsmøte, Norsk Utvandrermuseum 12. juni.

2011                Forberedelser.            

                        Annonse.

                        Økonomi.

                        Enstemmig vedtak: Dette er 1. pinsedag, og mange er opptatt ellers den dagen.               Enighet om å             utsette dette til høsten.

 

23 -                 Veldre Bygdebok

2011                Spørreskjemaer.

                        Styremedlemmene har fått med seg tidligere spørrekjemaer hjem for å studere                 dem til neste møte og eventuelt komme med nye forslag.

                        Arbeidsgrupper.

                        Noen grupper er satt opp og det skal arbeides videre med flere grupper.