Sammendrag av møte i Veldre historielag 22. august 2012.

 

Til møtet var invitert 3 representanter fra Hedmark Slektshistorielag: Thor Bøhmer (leder), Ole Kristian Sveen (nestleder) og Helge Lillemæhlum (sekretær). Hensikten med møtet var å diskutere eventuelle samarbeidsformer eller bistand med en framtidig revisjon av Veldre Bygdebok.

 

Sak 1: Bistand.

Veldre historielag ser det som tjenelig å få noe bistand i oppstarting og gjennomføring av slektshistoriedelen av manuskriptet til en slik bok.

Etter en debatt er Veldre historielag innforstått at det er mest tjenlig at slik bistand skjer med en personlig avtale mellom historielaget og konkrete medlemmer av slektshistorielaget.

 

Sak 2: Kjøp av materiell.

Veldre historielag ser en stor nytte av å kunne få en kjøpsavtale med Hedmark Slektshistorielag angående bruk av databearbeidete materiell som slektshistorielaget har utarbeidet. En tenker da spesielt til registrerte kirkebøker for Ringsaker og Veldre - enten på papirbasis slik som Brøttum historielag fikk i sin tid eller elektronisk utgave slik som Vang historielag har fått. Vi er også interessert i registrerte skifter og eventuelt annet materiell.

Veldre historielag anmoder styret for Hedmark Slektshistorielag om at denne saken kan bli behandlet på slektshistorielagets styremøte snarest. Vi håper på en positiv behandling slik at vi kan komme i en forretningsmessig kontakt.

 

                                                                                              Veldre historielag

                                                                                              Odd Hemma