Saksliste for styremøte i Veldre historielag 24. Oktober 2012

Tilstede: Odd Hemma, Nils Rønning, Johannes Nysveen, Asgeir Sønsteby, Randi Berit Landgraff, Stein Sørum, Sverre Krogstie og Solveig Gerd Bakken.

Sak nr.:           

38        Godkjenning av innkalling

2012    Enstemmig vedtatt. Innkallingen godkjent

39        Godkjenning av protokoll fra 19.september

2012    Godkjent og underskrevet                

7          Veldre bygdebok

2012    Tilbud om kjøp av utskrift/papirkopi av kirkebøker for Veldre/Ringsaker

Enighet om hvis mulig å få utskriftene på CD/digitalt for kr.10.000. Vi vil først omgang be om det møte med Ole Kristian Sveen for å drøfte betingelsene.

Lage en disponeringsplan om hvordan det skal jobbes. Må være klar før årsmøtet. Ble enige om at Randi Berit Landgraff blir ansvarlig for stoffet om skolene.

Vedtaket om den offisielle igangsetting av boka må skje på førstkommende årsmøte.

            Eivind Elstrand la fram sin «modell» for bruk av slekts programmet TMG (The Master Genealogist) i forbindelse med eventuell fornyelse av Veldre bygdebok.

            Den store fordelen med ette program er at en kan sortere etter et stort antall kjennetegn, for eksempel gards- og bruksnummer og eierskifte. Gardene kan enkelt legges i grupper (Fokusgrupper) ved hjelp av en egen Prosjektutforsker knyttet til programmet. Rapportmulighetene i programmet er store, og han viste hvordan en kan benytte rapporten «Bok» med 1 generasjon. Dermed får en fram påfølgende generasjon med ett ledd ved hvert eierskifte. Dette er et oppsett en gjerne ønsker i ei bygdebok.

            Som eksempel på rapport nyttet han det som står om slekter i Kokkinne gard i Veldre bygdebok. Disse slektsdata er lagt inn i TMG, og det ble laget en Fokusgruppe kalt "Kokkinne». Denne ble overført til «Word». Etter overføringen til Word er det behov for sløyfing av sideskift og gjentatte underoverskrifter for hver nye eier. (Elstrand har påpekt denne ulempen til TMG`s kontakt i Norge Thorleif Haugædegård, da det må korrigeres i programmet TMG). Med ytterligere noen justeringer kom han ram til en rapport som kan være ferdig tekst i ei framtidig Veldre bygdebok. I tillegg kan det automatisk lagres alfabetiske stikkordregister. Denne store fordelen med modellen er at slektsnavn skrives inn èn gang for alle i slekts programmet og ligger inne til en kommer fram til ferdig bygdebok. En slipper med andre ord å lese resultatene fra egne rapporter i slekts programmet og derpå skrive de på nytt i ei ferdig bygdebok. Det var denne siste framgangsmåten som ble benyttet ved utarbeidelse av Brøttum bygdebøker. I følge Knut Finneid vil dette kunne spare oss for en mengde arbeid.

Eivind vil ta kontakt med Brøttum Historielag for å vurdere nærmere deres framgangsmåte. Han vil også ta kontakt med Fauskerud ved Maihaugen, som har vært konsulent på TMG programmet for Brøttum og en del andre historielag i Gudbrandsdalen. Disse framstøt er ledd i å kvalitetssikre den nye foreslåtte TNG modellen for Veldre.

9.      Minner om markvandring til «Panoramarundtur i Veldre» den 23. september. Må ordne med annonse.