Referat fra styremøtet i Veldre historielag mandag den 4. april 2016

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Lars Raknerud, Hans Anders Haave, Eli Holen, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall: Ingen

Sak nr.

17 – 2016        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

18 – 2016        Godkjenning av protokollen fra styremøtet

                        Gjennomgang av protokollen ble utsatt til neste møte.

19 – 2016        Årsmøtereferatet

                        Referatet ble gjennomgått. Det skal leveres til underskrift.

20 – 2016        Konstituering av styret

Odd Hemma er valgt til leder.

Nestleder: Steinar Krogstie.

Kasserer: Nils Rønning

Sekretær: Randi Berit Landgraff

Styremedlem: Eli Holen

Hans A Haave og Magne Allergodt fortsetter som varamedlem

Lars Raknerud har kommet inn som ny varamedlem.

21 – 2016        Markvandringer

Thorleif Kvisselien skal ha ansvar for markvandring den 5. juni – 16. Start ved Framnesbrua og oppover på gamle veier.

Den 25. sept. – 16 skal Hans A Haave ha ansvar for markvandring. Start ved båthavna. Vi går mot Pellervikodden.

05 – 2016        Bygdebokskriving

Det er mange tanker og meninger rund bygdebokarbeidet. Det er nødvendig med noen avklaringer. Vi må ha et møte i prosjektgruppa før vi kan samle alle forfatterne og andre interesserte. På årsmøtet kom det fram et ønske om et medlemsmøte om saken. Det vil vi etterkomme. Randi Berit sender ut et skriv der hun utsetter møtet som var planlagt den 13. april. Vi antyder møtetidspunkt etter sommerferien, i siste halvdel av august (31. august?

09 – 2016        Furustugua

Den kommer snart til Rudshøgda. Den kommeruten gulv og tak, og vi må ha en dugnad på oppsettingen. Det foreslås å bestille dør av Truls Johansen.

                       

Neste styremøte blir man. 2. mai på Buttekvern.

Randi Berit