Årsmøte i Veldre historielag mandag 27. feb. 2017

Tilstede: 21 personer (på Buttekvern)

Forsamlingen ble ønsket velkommen av leder Odd Hemma.

Vi startet møtet med underholdning av Halvard Olestad. Han leste småstykker fra flere av bøkene sine. Stykkene vakte begeistring og gjenkjennelighet. Latteren satt løst.

Etter opplesningen var det pause med kaffe og kringle.

Årsmøtesakene:

1.      Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent. Den var avertert iringsaker Blad. Det kom fram ønske om at innkallingen også burde ligge på lagets hjemmeside.

2.      Valg av møteleder og sekretær

Odd Hemma ble valgt til møteleder og Randi Berit Landgraff til sekretær. Enstemmig valgt.

3.      Valg av to møtedeltakere til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen ble valgt: Johannes Brøndsløkken og Johannes Nysveen

4.      Årsmelding

Årsmeldingen ble lest opp av Odd Hemma. Se utdelt vedlegg. Det var flere kommentarer: Det burde stå navnet på de som har ledet markvandringene i sommer. Det var heller ikke skrevet hva vi fikk se når vi var på omvisningen på gravhaugen i Fangberget. Saken var den at det var lite de hadde funnet. Det ble en del kommentarer til det som sto om bygdebokarbeidet. Kritikken gikk blant annet på at det var for liten framdrift og for dårlig oppfølging av de som skriver. Det er flere grunner til at framdriften ikke er god nok. Hele prosjektgruppa har «gått i stå» da prosjektlederen har uteblitt i lang tid.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

5.      Regnskap

Nils Rønning gikk igjennom regnskapet. Se utdelt vedlegg. Revisjonsberetningen ble også lest opp. En kommentar om at verdien av varelageret ikke var fastsatt. Grunnen til det er at det er vanskelig å verdsette verdien av bøker som ligger på lager og ikke er solgt. Slik det er nå, er det kanskje mer utgifter med lagerplass enn verdien av de usolgte bøkene. Det er ikke lett å selge gamle bøker lengre. Laget har også noen Nordhagenbilder som ikke er verdsatt.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6.      Fastsettelse av årskontingent

Det foreslås ingen endring. Den blir som nå, 250 kr.  Enstemmig vedtatt.

7.      Godtgjørelse til styret

Det blir ikke innvilget noen godtgjørelse til styret.

8.      Valg

Valgnemnda hadde en innstilling klar til møtet. Se utdelt vedlegg. Valget ble ledet av Stein Sørum. Alle forslagene til valgnemnda ble enstemmig vedtatt.

Resultatet ble slik:

STYRET:

Leder:

Odd Hemma,                          gjenvalgt for ett år

Styremedlemmer:

(Randi Berit Landgraff,          har sagt ifra at hun ikke ønsker gjenvalg)

Steinar Krogstie,                    gjenvalgt for to år

Magnus Solstad,                    valgt for to år (ny)

Nils Rønning,                         ikke på valg

Eli Holen,                                ikke på valg

Varamedlemmer:

1.      Hans Anders Haave,        gjenvalgt for ett år

2.      Magne Allergodt,             gjenvalgt for ett år.

3.      Lars Raknerud,                 gjenvalgt for ett år

Revisorer:

Andreas Sølvsberg,                gjenvalgt for to år

Arne Ingvar Dobloug,             ikke på valg

Valgnemd:

1.      Asgeir Sønsteby,              ikke på valg, blir ny leder

2.      Finn Kolden                      ikke på valg, har to år igjen

3.      Johannes Brøndsløkken   valgt for tre år, rykket opp fra varamedlem

Varamedlem til valgnemda:

Randi Berit Landgraff            valgt for ett år

9.      Innkomne saker

Ingen innkomne saker. Ordet ble gitt fritt, med et ønske om ett blikk framover.

  • Bygdebokskriving ble fortsatt tema. Det er ulike meninger, men konklusjonen ble at styret må få ei ny prosjektgruppe på plass. Gruppa må drive prosjektet framover og sette klare mål. Eivind Elstrand vil at det skal gis ut et hefte med folketellinger, matrikkellister etc. for Veldre. Det kan bli et viktig suplement til bygdeboka.Styret har allerede et vedtak: « Retningslinjer og vedtak for skriving av Veldre bygdebok/bøker» (vedtatt på styremøtet 28.09. 2015)
  • Markvandring i 2017. Det er tanker om en tur i Kaashagaroa med Andreas Sølvsberg som guide. En annen tur i Furukretsen med f.eks. Torleif Kvisselien og /eller Knut Nordsveen som guider.
  • Busstur sammen med Furnes. Det er tanker om Gausdal (vestre) og evt. fjellet. Ingenting er spikret ennå. Den tradisjonelle bussturen som var en del av Blåklokkevikua, er ikke så lett å arrangere. Historielagene er satt litt på sidelinja.
  • Medlemsmøte til høsten er et ønske. Hva bør være tema?
  • Kan Historielaget arrangere ei utstilling med Nordhagenbildene som laget eier? Hvis ønskelig, kan det ende opp ei salgsutstilling!
  • Face book og hjemmeside. Det ble utrykt ønske om at laget skal være mer aktiv både på Face book og ved aktiv bruk av hjemmesida. Årsmøtet pålegger styret å legge ut bilder tilgjengelig på nettet. Det gjelderbilder som laget har tilgang til.

Randi Berit Landgraff

                                                                                                                           Referent