Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 12. juni 2017
Tilstede:
Odd Hemma, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen, Magnus Solstad og Steinar Krogstie
Forfall:
Lars Raknerud og Magne Allergodt
Sak nr.
Sak
34-2017
Godkjenning av protokollen fra styremøte 08.05.2017
Protokollen ble gjennomgått, og godkjent.
Odd signerte protokollen.
Oppfølging av tidligere saker:
17-2017
Årsmøtet 27.02.2017
Tekst fra møte 8. mai: «Det er spørsmål hvor det blir av referatet fra årsmøtet. Noen må sjekke med Randi Berit. Det er over 2 mnd siden møtet var.»
Nytt pr 12. juni: Referatet er visstnok ikke signert ennå. Haster.
19-2017
Nordhagenstua
Nils har prøvd å ringe og få tak i eier, men det er vanskelig. Det kan virke som eieren ikke ønsker kontakt. Vi kan ikke legge mer ressurser i dette. Sak legges på vent(?)
33-2017
Regionmøte for historielagene på Hedmarken
Sak tas opp igjen på møte(r) etter ferien.
27-2017
Sommerens aktiviteter
 Markvandring 5. juni: Furu krets. Ansvarlig: Thorleif Kvisselien.
Avholdt 2. pinsedag. Se også sak 37-2017.
 Markvandring 24. september: Kaashagaroa. Organisering.
Det har blitt noe kluss med hvem som kan bidra og ta ansvar her.
Andreas kan være p-vakt, men ikke ansvarlig. Knut Nordsveen?
Steinar prøver å organisere.
 Matklokkeprosjektet. Gjenstår en god del arbeid. Antar ca 20 garder som har matklokke i Veldre. Odd og Nils tar ansvar. Hvem kan bistå?
28-2017
Veldre Bygdebok: Bosteds- og slektshistorie
Sekretær oppsummerte styrets svar i et notat som ble sendt til gruppas medlemmer, med kopi til styret, pr e-post 31.05.2017.
29-2017
Medlemsmøte høsten 2017
Diskuteres videre på neste styremøte.
Nye saker:
35-2017
Referat fra møte i årbokutvalget 10. mai 2017
Eli og Odd deltok.
For årbok som kommer ut høst2017:
Erik Skjeset vil skrive forord. Odd leste opp innkomne temaer. Lite skribenter og temaer fra Veldre. Vi burde få flere til å bidra.
Format som siste års bøker. Antall bøker, ca. 2700 totalt. Veldre er oppsatt med 500 stk. Det ble igjen svært mange i fjor. Nils ser på om antallet kan reduseres.
36-2017
Forespørsel om bistand med opplysninger om slekten fra Børke søndre
Odd har fått en henvendelse Jofrid Sørby. Det skal visstnok arrangeres et (slekts)treff i august, fra bl.a. slekt / etterkommere fra Børke søndre? Og de er interessert i om vi har mer info om familien som var på Børke søndre enn det som framgår i bygdeboka. Odd sjekker litt mer hva de er ute etter.
37-2017
Referat fra markvandringen i området rundt Aslasletta 5. juni 2017
Noen fra styret deltok på turen, og ifølge dem hadde det vært en bra og interessant tur, som bl.a. gikk»postmannsvegen», og i området ovenfor Veldre st. Ca. 25 deltakere. Fint om noen kan skrive litt fra turen.
38-2017
Strategidebatt rundt organiseringen av bygdebokarbeidet
Odd har satt opp følgende delpunkt som stikkord i sakslista til møtet 12.06:
a. Styringsgruppa: Organisering?
b. Generell bygdehistorie: redaksjonsgruppe
c. Bosteds- og slektshistorie
Det var noe diskusjon rundt disse temaer.
En er enig om at dagens styringsgruppe ikke fungerer. Det er behov for reorganisering. Egen gruppe helt utenom styret? Men rapportering etc til styret. Diverse potensielle personer ble nevnt.
Generell bygdehistorie. Gruppas arbeid ligger visstnok på vent. Føler at de ikke har noen å forholde seg til? Nils har mottatt diverse stoff ifm sang og musikk. Ikke noe foreløpig på idrett.
Bosteds- og slektshistorie. Gruppa har jevnlige møter. Det er mye arbeid og ting vil ta tid. Det er bl.a. diskusjon om en skal sette i gang med innsamling av data fra beboere i Veldre.
Neste styremøte: mandag 14. august kl. 19.00 på Buttekvern
Ref.: Steinar – 19.06.2017