Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 8. mai 2017
Tilstede:
Odd Hemma, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen, Lars Raknerud, Magne Allergodt, Magnus Solstad og Steinar Krogstie
Forfall:
Ingen
Sak nr.
Sak
23-2017
Godkjenning av innkalling
Det kom forslag fra undertegnede på møtet om å fjerne dette som fast sak på styremøter. Men at dette tas opp som sak i tilfelle det er et problem. Styret går inn for forslaget.
24-2017
Godkjenning av protokollen fra styremøte 33.04.2017
Protokollen ble gjennomgått, og godkjent.
Det kom forslag fra undertegnede på møtet om at en heretter sløyfer signering av referat fra styremøter, men kun angir i etterfølgende referat om referat er godkjent eller ikke, og hva som eventuelt ikke blir godkjent.
Styret går inn for forslaget.
Oppfølging av tidligere saker:
17-2017
Årsmøtet 27.02.2017
Det er spørsmål hvor det blir av referatet fra årsmøtet. Noen må sjekke med Randi Berit. Det er over 2 mnd siden møtet var.
19-2017
Nordhagenstua
Eli og Nils tar kontakt igjen med eier, og kommer med forslag til dugnadstidspunkt.
33-2017
Regionmøte for historielagene på Hedmarken
Forslag til tidspunkt og sted: mandag 23. oktober 2017 på Buttekvern.
Odd har tenkt ut mulige temaer, som ble delt ut (2 sider).
Forslag bl.a.: Stifting av historielaget / pastor Svenden, Johan Nordhagen, Guttorm P. Haugen, pilegrimsstua, markvandringer, bussturer, Veldre bygdebok og årbøker.
Forslag om bruk av en del bilder for å vise aktuelle temaer. Nils blir bedt om å bistå med bilder. Sak tas opp igjen på neste møte.
Nye saker:
25-2017
Valg av medlemmer til årbok-komitèen
Odd Hemma og Eli Holen ble valgt. Møte 10. mai.
26-2017
Søknad fra Veldre Pilegrimsforening om støtte til Pilegrimsstua
Bygging av Pilegrimsstua ved gamle Furu kostet mer enn foreningen hadde budsjettert med, og foreninga søker historielaget om dekning av underskudd på kr. 15.000,-.
Veldre historielag tok på seg bygging og videre eierskap av hytta under forutsetning av at det ikke skulle koste laget noe. Det meste av hytta ble utført med dugnadshjelp fra historielaget. Det var innleid hjelp for bygging av tak som dro kostnaden opp.
Styret gikk inn for å bevilge et beløp på kr. 15.000,- til dekning av Pilegrimsforeningens underskudd.
27-2017
Sommerens aktiviteter
 Markvandring 5. juni: Furu krets. Ansvarlig: Thorleif Kvisselien.
 Busstur sammen med Furnes historielag. Arr.: Furnes historielag. Tid og sted ikke bestemt.
 Busstur sammen med Ringsaker historielag. Styrets representanter på årbokmøtet denne uka tar saken opp med Ringsaker historielag.
 Markvandring 24. september (ikke 17.09): Kaashagaroa. Ansvarlig: Knut Nordsveen og Andreas Sølvsberg
Nils blir bedt om å sørge for annonsering av aktiviteter både på hjemmesida og etter behov i aviser, det skjer og evt annonser.
28-2017
Veldre Bygdebok: Bosteds- og slektshistorie
Gruppa som jobber med bosteds- og slektshistorie fikk på siste møte 5. april, seg forelagt et notat fra Eivind Elstrand, der han ber om at styret tar stilling til diverse forhold som vedrører gruppe. Kopi av notatet følger vedlagt. Saker som styret er bedt om å gi tilbakemelding på:
Sak 2: Fordeling av oppgaver i historielaget.
1. Styret oppnevner ei gruppe / utvalg.
2. Gruppa / utvalget foretar undersøkelser og kommer med anbefalinger / forslag.
3. Styret vurderer anbefalingene / forslagene og treffer beslutninger.
Videre er det noe spørsmål vedrørende oppsummering av gruppas arbeid og lagring av dette i laget, og innsamling av nye data fra eiendommer.
Styret tok dette opp på møtet, og har følgende syn på saken:
Sak 2, pkt. 1:
Styret mener at det allerede er oppnevnte ei gruppe, og dette bør da heller ikke komme som et nytt punkt nå, i og med at gruppa har vært i gang i snart 3 år. Styret har også lagt hovedføringer, ved å si at en i hovedsak har tenkt seg «Brøttumsmodellen», med eventuelt mindre justeringer.
Gruppa består av Eivind Elstrand, Anders Ole Hauglid, Stein Sørum, Odd Hemma, Nils Rønning, Asgeir Sønsteby og Steinar Krogstie. Gruppa konstituerer seg selv, og kan innhente bistand av andre. Alt arbeid er basert på ubetalt dugnadsinnsats, så fremt ikke annet blir avtalt med styret.
Sak 2, pkt. 2 og 3:
Gjelder det pkt som går på at gruppa kan komme med forslag oa, som vurderes av styret.
Styret har ingen innvendinger til det. Men dette bør fortrinnsvis være noe som kommer fra gruppa mer samlet, og helst ikke kun fra enkeltmedlemmer.
At Eivind lager et sammendrag av gruppas arbeid så langt, som leveres til styret for videre arkivering er for så vidt greit. Men dette notatet bør også mest mulig gjenspeile hele gruppas synspunkter.
Eivind ber videre om at styret gjør vedtak om gruppa skal sette i gang med bruk av spørreskjema for innsamling av nye data, og om da gruppa skal ha ansvar for dette.
Styret har ikke innvendinger til at gruppa setter i gang med slik innsamling, forutsatt at dette skjer i ordnede forhold, der er tar hensyn til videre bruk av personlige data etc. Styret vil slik sett ikke legge seg opp i detaljstyring av gruppas arbeid.
Sekretær oppsummerer styrets svar i et notat som sendes til gruppas medlemmer, med kopi til styret.
29-2017
Medlemsmøte høsten 2017
Mulig tema kan være innlegg av Thor Bøhmer: Straff for ugifte mødre.
Det an også være aktuelt å vise noe gamle filmer fra Veldre.
Diskuteres videre på neste styremøte.
Neste styremøte: mandag 12. juni kl. 19.00 på Buttekvern
Ref.: Steinar – 11.05.2017