Veldre historielag                                                        Protokoll fra styremøte 03.05.10

 

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Asgeir Sønsteby, Nils Rønning, Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

22-       Godkjenning av innkalling.

2010

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

23-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.04.2010.

2010

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes

 

20-       Stadnavnregistrering      

2010   

 

            Odd refererte fra møtet med Bottolf Helleland den 28.04.10. Han gikk gjennom

            hvordan arbeidet er tenkt gjennomført. For oss blir dette et altfor omfattende arbeid

                        til at vi kan gjøre det. Imidlertid vil deler av dette arbeidet bli dekket gjennom arbeidet

            med bygdeboka.

           

 

21-       Årbok 2010

2010   

            Odd refererte fra møtet i årbokutvalget 21.04.10. Boka vil komme ut litt tidligere enn

            før. Fristen for å levere stoff er satt til 15.08. 28.10 skal boka være klar for utlevering.

            Boka blir i samme format om tidligere. Veldre tar 500 bøker.

 

12-       Busstur med Furnes historielag

2010   

            Stein redegjorde for turforslaget. Turen går til Lillehammer- Fåberg- Bjørnsonvegen-

            med stopp på Aulestad- Segalstad bru- Helvete- Espedalen- Gravholmen(gruvedrift,

            smelteverk)stopp her- Skåbu- Vinstra- Per Gynt seterveg- Rondablikk(mat)- hjem

            langs E6.

            Det tas sikte på en(1) buss. Dato for turen er lørdag 21.08. Avreise kl. 08.00. Turen er

            guidet.

 

24-       Forespørsel fra Veldre barnehage om samarbeid om sansehage.

2010   

Vi har fått forespørsel om å delta m/ stand på basar arrangert av Veldre barnehage

den 6.mai. Denne forespørselen har kommet oss i hende så sent at vi ikke klarer dette.

Sansehagen kan vi bidra til. Hvordan dette skal skje kommer vi tilbake til.

 

25-       Tilbud om kjøp av Stange bygdebok

2010   

Vi har kjøpt bygdebøkene både for Nes, Løten, Romedal og Vang. Vi bestemmer oss

for å kjøpe Stange bygdebok, 2 bind, i tillegg.

 

05-       Veldre Bygdebok.

2010   

Vi diskuterte litt rundt hvordan arbeidet med innhenting av stoff til boka skal startes opp. Vi ble enige om at arbeidet starter med en rode og at første rode blir fra vest; Fangberget. Vi sender ut spørreskjemaer til denne roden først og lar grendemenn følge opp de som ikke har svart eller som det er behov for å snakke mer med. Det bør være kort svarfrist på tilbakemelding på skjemaene.

 

26-

2010    Registrering av gammelt skolemateriell på Furu skole.

 

         Skoleleder ved Kirkekretsen skole, Per Lunde, har henvendt seg til Historielaget

            med spørsmål om vi vil foreta registreringen av det som finnes av gammelt

            skolemateriell av historisk verdi på Furu. I følge en avtale inngått i 2008 skulle Veldre

            historielag registrere dette og Furu Steinerskole stille plass til rådighet. Ringsaker

            kommune er den formelle eier av det som finnes.

                        Veldre historielag skal sørge for å foreta denne registreringen. Svar sendes

            til Per Lunde.

 

Neste styremøte mandag 31.mai