Veldre Historielag                                                                   Protokoll fra styremøte 08.09.10

 

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Nils Rønning, Syver Schjerpen og Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

43-      Godkjenning av innkalling.

2010

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

44-      Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. august 2010.

2010

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes.

 

12-      Referat fra busstur sammen med Furnes.

2010

            Dette året var det Veldre historielag som var arrangør av den felles årlige bussturen.

            Ansvarlige for turen var Stein Sørum og Andreas Sølvsberg. Bussen var fulltegnet, og

            det var ca. 10 på venteliste som ikke fikk være med. Turen gikk i strålende vær

            oppover Gausdal med besøk på Aulestad, videre til Espedalen hvor det ble servert

            kaffe. Turen gikk til Skåbu, Vinstra, Per Gynts Sætervei til Rondablikk hvor det ble

            servert middag. Hjemveien gikk siden nedover Gudbrandsdalen.

 

26-      Registrering av gammelt skolemateriell fra Furu skole.

2010

            Etter nedleggingen av Furu skole ble det opprettet en kontrakt mellom Ringsaker

            Kommune og Veldre historielag hvor historielaget skulle ta på seg registreringen av

det gammelt skolemateriellet som var på skolen. Dette arbeidet er ikke utført - delvis

på grunn av misnøye i Furukretsen med at noe gammelt materiell ble overført til Kirkekretsen. Saken ble opptatt i styremøte 03.05.10 med vedtak om å ta opp igjen

arbeidet.

Enstemmig vedtak: Det praktiske arbeidet utføres av Nils Rønning, Helge Tørud,

Sverre Krogsti, Stein Sørum og Odd Hemma.

 

45-      Registrering av gammelt skolemateriell fra Brumund Skole.

2010

            Ved nedleggingen av Brumund Skole fikk Veldre historielag tilbud om å disponere

            det historisk materialet som var igjen på skolen etter at Fagerlund- og Kirkekretsen

skoler hadde tatt det de ønsket å ha. På grunn av at Ringsaker Kommune hadde planer

om å selge skolen, ble historielaget anmodet om å skaffe seg et egnet lager for materiellet utenfor skolen. I dag er dette oppbevart på et loft hos Odd Hemma.

Ringsaker Kommune forbeholder seg eierskapet av materiellet.

 

Enstemmig vedtak: Materiellet registreres av de samme personer som har ansvaret for tilsvarende arbeid i sak 26- 2010.

 

46-      Registrering av gammelt skolemateriell på Kirkekretsen Skole.

2010

            I forbindelse med at noe gammelt skolemateriell fra Furu Skole ble overført til

            Kirkekretsen Skole, har rektor Per Lunde i brev tilbudt historielaget å registrere

            det gammele skolemateriellet som finnes på skolen i dag. Dette gjelder både det som er overført fra andre skoler, og det som har vært der hele tiden.

 

            Enstemmig vedtak: Materiellet registreres av de samme personer som har ansvaret for tilsvarende arbeid i sak 26- 2010 og 46- 2010.

 

47-      Registrering og fotografering av Nordhagenbilder som er utlånt.

2010

            Veldre historielags raderinger og malerier utført av Johan Nordhagen er i dag oppbevart på forskjellige steder i bygda. Vi har utlånt bilder til Fuglseng, Butkværn, Prøysenhuset, Brumunddal Kirkekontor og Veldrom. Bildene på Fuglseng er registrert og fotografert. For bildene på Prøysenhust er det opprettet utlånskontrakt.

            På de andre stedene er det ikke utført noen grundig registrering.

 

            Enstemmig vedtak: Det utføres registreringer av alle utlånte bilder, og det utarbeides

utlånskontrakter. Ansvarlige for å utføre arbeidet er Odd Hemma og Nils Rønning.

 

48-      Naturlos 12. september 2010.

2010   

            Turen starter fra Rognbergshaugen og går langs en gammel grendevei via Sørum,

            Hjemli til Tuv. Videre går turen langs bygdeveien til Myhrstajet og Hammeren. Vi går

nedover den dyrkede marka på Myhr, over beitearealet på nedre Myhr, Nordsveen, Viholdt og fram til Sveås og Lierbakken. Videre går turen forbi den nedlagte plassen Hagelund og fram til veinettet i Sameia og tilbake til Rognbergshaugen. Ansvarlige for turen er Stein Sørum og Odd Hemma.

 

49-      Besøk på Statsarkivet,Hamar.

2010

            I forbindelse med forberedelsene med en revidering av Veldre Bygdebok er det ønskelig å få en omvisning på Statsarkivet og en orientering om arkivmateriell som vi trenger å kopiere for framtidig bygdebokskriving.

 

            Enstemmig vedtak: Det tas kontakt med Statsarkivet for å få til et slikt besøk.

Sist oppdatert (onsdag 05. januar 2011 19:28)