Veldre historielag                                                        Protokoll fra styremøte 03.01.11

 

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Nils Rønning, Asgeir Sønsteby, Andreas Sølvsberg, Syver Schjerpen, Sverre Krogstie, Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

01-       Godkjenning av innkalling.

2011

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

02-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 02.12.2011.

2011

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes med en retting av feil dato.

 

 

03-       Referat fra julemøtet 13.12.2010.

2011   

            Tilstede på årets julemøtet var 13 personer. Innbedte var æresmedlemmer, grendemenn, salgskorps og styret. Beklageligvis hadde ikke alle i styret fått beskjed om ny dato for julemøtet. Sekretæren beklager dette.

 

04-       Referat fra boksalget før jul.

2011   

            Salget foregikk tre lørdager på Obs. og en lørdag i Parkgården. Dette innbrakte i over-

            kant v 20.000 kroner. Det er et bra resultat.

 

 

05-       Praktisk arbeid utover vinteren.

2011

Intervjuer av gamle personer i bygda bør startes opp. Odd og Stein vil prøve å få pratet

med Johan Lillemæhlum, Solveig Bakken og Ole Steinbakken. Arne Haug ble også

nevnt. Asgeir og Nils planlegger å snakke med Marie Skarløkken og Nilla Haugen.

Her bør Åge Haugen trekkes inn. Andre eldre personer som ble nevnt var onkel og

tante til Åge Haugen, Marie Johansen, Martha Sandvold og Monrad Vardeberg.

Det blir innkjøpt en ny diktafon med tanke på dette arbeidet.

For å kunne fortsette registreringen av gammelt skolemateriell, tar Helge kontakt med

Furu og Kirkekretsen. Helge avtaler tidspunkter.

Nils og Odd gjør seg ferdig med registrering av kunstneriske bilder tilhørende Veldre

historielag. Det er få igjen. I denne forbindelse ble det fastslått at alt utlån av bilder bør

skje på kontrakt.

Asgeir har delt inn området fra Fangberget i fem roder med tanke på oppstarten med å

få ut registreringsskjemaer for bygdeboka. Odd ordner søknad til Statsarkivaren så vi

kan komme i gang med avfotografering av protokoller.

 

 

06-       Årsmøtet er foreslått 28.02.11

2011                    

            I forbindelse med årsmøtet ble det diskutert foredragsholder. Odd tar kontakt med

            Trond Røhnebæk, tidligere skolesjef og eventuelt Tor Bøhmer.

 

07-       Guttorm P. Haugen ville fylt 100 år 26.04.2011.

2011  

           

            Veldre historielag er forespurt om å være med på et arrangement for å markere denne

            begivenheten. Vi stiller oss positivt til dette. Arrangementet er tenkt som et innendørs

            arrangement. Datoen er ikke endelig bestemt.

 

 

65-       Veldre historielag 80 år i 2011.

2011

            Styret er enig om å markere dette med et medlemsmøte som eventuelt kan legges til

            Utvandrermuseet. Andreas sjekker med museet. Dette vil være aktuelt i juni og det bør

            være med servering.

 

 

                                                                                              Neste styremøte mandag 07.02.2011