Veldre historielag                                                          Protokoll fra styremøte 07.02.11

 

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Nils Rønning, Helge Tørud. I tillegg var Eva Jønsrud og Kåre Gropen til stede for valgkomiteen.

 

Saknr.  Sak

08-      Godkjenning av innkalling.

2011

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

09-      Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.01.11.

2011

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes.

 

06-      Forberedelse av årsmøtet for 2011 som avholdes 28.02.11

2011   

            Det ble foretatt en gjennomgang av de valg som skal gjøres på årsmøtet. Valgkomiteen ble i tillegg orientert om at noen av de som er på valg, muntlig har gitt beskjed om at de ikke ønsker gjenvalg. Annonsen foran årsmøtet vil stå i RB torsdag 10.02.11 og frasigelser skal sendes Eva Jønsrud, leder av valgkomiteen.

 

10-      Gjennomgang av forslag til årsmelding for 2010

2011   

            Odd gikk gjennom forslaget til årsmelding som han har ført i pennen og det ble

            gitt muligheter for å komme med kommentarer til denne. Det ble kun foretatt enkelte

            språklige forbedringer.

 

 

11-      Referat fra fotografering av skolemateriell på Furu og Kirkekretsen

2011    skoler

           

I løpet av den siste uka har medlemmer av styret i Veldre historielag foretatt

            registrering av gammelt skolemateriell ved Furu og Kirkekretsen skoler. Dette er

            materiell som i sin helhet tilhørte Furu skole ved nedleggelsen av denne.

            Registreringen er foretatt ved avfotografering av alle gjenstander.

            Jobben er gjort i henhold til en avtale med Ringsaker kommune.

 

12-      Veldre Bygdebok

2011                    

            Det er ikke skjedd noen videre utvikling i denne saken siden forrige styremøte.

            Valgkomiteens medlemmer ble orientert om status.

 

 

                                                                                              Neste møte er Årsmøtet, mandag 28.02.11