Protokoll fra styremøte 21.03.11.

 

 

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Nils Rønning, Johs Nysveen, Solveig Gerd Bakken, Sverre Krogstie.

 

Saknr. Sak:

13- Godkjenning av innkalling.

2011

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

14- Godkjenning av protokollen fra styremøtet 07.02.11.

2011

Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes.

 

15- Evaluering av årsmøtet 2010.

2011

Protokollen fra årsmøtet ble gjennomgått. På grunn av at Helge Tørud har gått ut av styret, trengtes det en ny konstituering av styret.

 

Enstemmig vedtak

 

16- Fotokurs

2011 Ringsaker Blad arrangerer fotokurs 11. april 2011. Økt kunnskap om avfotografering av bilder vil være ønskelig. Det ble forespurt om noen var interessert i å delta.

 

Enstemmig vedtak: Sverre Krogstie og Odd Hemma påmeldes til kurset. Veldre historielag betaler kursavgiften.

 

17- Landslaget for Lokalhistorie.

2011 Veldre historielag har tidligere vedtatt å melde seg ut av Landslager for Lokalhistorie på grunn av stor økning av medlemskontingenten. Det har kommet ny oppfordring til å betale medlemsavgiften.

 

Enstemmig vedtak: Utmeldingen opprettholdes.

 

18- Guttorm P. Haugens 100 års markering.

Guttorm P Haugen ville ha fylt 100 år 26. april 2011. I den forbindelse ønsker hans venneforening som i sin tid produserte boka "Poetiske viser", å lage en 100 års markering. Veldre historielag er blitt invitert til å delta som arrangør. Guttorm P. Haugen har skrevet mange romaner og bøker med noveller og viser. Som maler var han også anerkjent.

 

Enstemmig vedtak: Veldre historielag deltar som arrangør av denne minnemarkeringen.

 

19- Nyutgivelse av boka "Kirker i Ringsaker".

2011 Boka ble først utgitt i 1995 og er i dag utsolgt. Forfatterne av boka har frasagt seg honoraret som var beregnet. Av den grunn er det i dag innestående et beløp i bank på kr. 66 800,-. Det har kommet et ønske om å bruke disse midlene til en nyutgivelse av boka. Det er ønskelig at den nye utgaven av skal inneholde alle de tidligere artiklene slik som de var i første utgave. I tillegg skal det skrives en ny artikkel om nye Veldre nye kirke. Eivind Elstrand som var formann i byggekomiteen for den nye kirken er forespurt om å skrive denne nye artikkelen.

Det har kommet et pristilbud fra Willy Berg på trykking. 1000 eksemplarer kr. 69500,

: Ny nestleder: Stein Sørum. Ny sekretær: Solveig Gerd Bakken.

Enstemmig vedtak

 

20- Arbeidsoppgaver utover våren om Veldre bygdebok.

2011 Det er laget et forslag til spørrelister i forbindelse med en eventuell nyutgivelse av Veldre bygdebok. På møtet ble det satt opp en liste over aktuelle personer som kan spørres om å delta med etterarbeid rundt om i bygda.

Det ble orientert om at Veldre historielag tidligere har søkt om å avfotografere panteregisteret for Veldre fra1935-1992. Dette materialet ligger på statsarkivet i Hamar. Det er gitt tillatelse til dette. Nylig ble historielaget gjort oppmerksom på at dette materialet er blitt scannet inn av Statens Kartverk, og at vi kan få det overlevert på CD-rom mot et lite vederlag.

Det ble diskutert rundt et opplegg om å hjelpe Hedmark Slektshistorielag med korrekturlesning av deres søkbare, dataregistrerte kirkebøker. Disse vil være et avgjørende hjelpemiddel ved slektsarbeid med Veldre bygdebok.

 

Enstemmig vedtak: Disse sakene tas opp til videre behandling på neste møte.

 

21- Møte på Utvandrermuseet våren 2011.

2011 Veldre historielag har planlagt et medlemsmøte med omvisning på Utvandrermuseet. Det viser seg at den datoen som vi har fått tildelt kolliderer med vår Markvandring 5. juni.

 

Enstemmig vedtak: Det tas kontakt med Utvandrermuseet for å få ny dato for møtet.

 

: Veldre historielag deltar i prosjektet.